Gå til privat

Kompetanse

I Vintervoll-gruppen legger vi vekt på at de ansatte har faglig grunnlag for å utføre den jobb de er satt til og at vi skaper tillit i markedet gjennom å ha fagarbeidere som kan sitt håndverk, kjenner og praktiserer lovverket og er gode på kundebehandling. Vintervoll skal være den ledende elektroentreprenøren når det gjelder faglig dyktighet og seriøsitet i bransjen!

Bedriftene har ansvar for å legge forholdene til rette for en systematisk og målrettet personalutvikling, men samtidig er det den enkelte arbeidstakers ansvar å holde seg faglig oppdatert på endringer innen fagområdet, både på produktsiden og i forhold til lovverket.

Montører:

Elektrikere rekrutteres i hovedsak gjennom lærlingeordningen som fører frem til fagbrev enten som elektriker eller telekommunikasjonsmontør. Alle elektrikere og telekommunikasjonsmontører har minst ett fagbrev innen de områder de jobber.

Det er kun i tilfeller av ansettelse av voksne arbeidstakere at det kan være snakk om medarbeidere som ikke har fått tatt fagbrev. Disse betegnes da som arbeidstakere uten fagbrev og arbeider under tilsyn av faglært.

Blant serviceteknikere innen tele/datakommunikasjonsområdet har noen fagbrev, mens andre har tilegnet seg den nødvendige kompetanse gjennom flere års erfaring med denne type arbeid.

Prosjektingeniører:

Våre prosjektingeniører har enten ingeniørutdannelse, teknisk fagskole eller elektrikerutdannelse med betydelig erfaring. Flere har en kombinasjon av disse. Alle har flere års erfaring innen elektrotekniske installasjoner.

Kvalitet/ HMS-prosedyrer:

Utdannelsen og erfaringen våre ansatte besitter er nøye vurdert ved utformingen av kvalitet/HMS-systemet. Prosessbeskrivelser, prosedyrer, rutiner og instrukser er derfor utformet med tanke på at det er fagfolk som utfører arbeidet og at de innehar en basiskompetanse som gjør det unødvendig å beskrive alle prosesser i detalj.

Kontakt oss linkKontakt oss link