Gå til privat

HMS/KS

I samsvar med det som er uttrykt i vår bedrifts HMS/KS-filosofi gis alle ansatte tilstrekkelig opplæring i forhold som er relatert til helse, miljø og sikkerhet. Her har vi en prosedyre som tar spesielt for seg opplæringen i førstehjelp- og sikkerhetsopplæring i henhold til krav i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Opplæring i førstehjelp og sikkerhet er en integrert del av bedriftens totale opplæringsplan.

I henhold til Forskrift om Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg (FSE) har den som forestår virksomheten ansvaret for at personalet gis nødvendig opplæring. I Vintervoll-gruppen er det installatør i Trondheim sitt ansvar i samarbeid med daglig leder å sørge for gjennomføring av denne opplæringen. Sikkerhetsforskriftene er noe som alle som arbeider i lavspenningsanlegg til enhver tid må kunne. Det er ikke tilstrekkelig at ansatte får forskriftene utlevert. De må også gis opplæring, øvelse og instruksjon som skal gjentas med regelmessige mellomrom og ellers etter forholdene når det er nødvendig. Dette skjer minst en gang årlig.

Opplæringsplan utarbeides og opplæring gjennomføres kontinuerlig. Dette for at de ansatte, i tillegg til at de skal ha kunnskaper og ferdigheter for å utføre det faglige arbeidet korrekt, skal ha nødvendige kunnskaper i førstehjelp og sikkerhet slik at de er i stand til å utføre førstehjelp på en slik måte at de kan sikre liv og helse for ansatte i vår bedrift. Foruten dette er vår sikkerhetskompetanse av stor betydning i vårt daglige arbeid. Dette er nødvendig da vi utøver et spesielt farlig yrke, og har daglig omgang med elektrisk strøm.

Nyansatte skal gis spesiell opplæring i førstehjelp og sikkerhet slik at de får en helhetlig oversikt over HMS- forhold og HMS/ KS-arbeidet i bedriften. Alle ansatte motiveres for å gjennomføre de sikkerhetstiltak som sikkerhetsforskriftene beskriver. Det føres registrering av gjennomført opplæring enten via deltakerlister fra kursarrangør eller ved bruk av eget skjema i vårt kvalitetssystem.

HMS er forankret på høyeste hold i Vintervoll-gruppen. Det gjør seg gjeldende ved at HMS er fast punkt på agendaen ved samtlige styremøter.

KS

Nyvold Installasjon har et omfattende, egenutviklet kvalitetssystem med utgangspunkt og i henhold til NS-EN ISO 9001. Systemet inneholder generell bedriftsinformasjon, personalhåndbok, oversikt over driftsmidler, kvalitetsoppfølging, lover og forskrifter, prosedyrer/instrukser og formularer /skjema, samt kvalitetshåndbok prosjekt og kvalitetshåndbok små oppdrag, herunder rammeavtaler.

Kontakt oss linkKontakt oss link