Gå til privat
Gå til privat
  1. Hjem
  2. Bedrift
  3. Leveringsbetingelser Næring

1. Innledning

De alminnelige betingelsene nedenfor omfatter alle leveranser fra Vintervoll AS, Eltron AS og Nyvold Installasjon AS

For kjøp som helt eller delvis er å anse som forbrukerkjøp etter forbrukerkjøpsloven §1 eller håndverkertjenesteloven §1 gjelder alminnelige leveringsbetingelser i forbrukerkjøp som er tilgjengelig på nettsidene www.vintervoll.no, www.nyinst.no eller www.eltron.no.  

2. Begreper

Leverandøren: Vintervoll AS eller andre selskaper i samme konsern. For tiden er det Eltron AS og Nyvold Installasjon AS. 

Kjøper: Den som kjøper tjenester og/eller varer fra Leverandøren. 

Partene: Leverandøren og Kjøper. 

Tjenesten: Leverandørens utførelse av arbeid. 

Varer: Alle varer som selges fra Leverandøren. 

Leveranse: Utføring av tjenester og/eller levering av varer. 

3. Avtaleforholdet

Avtaleforholdet består av Partenes avtale med eventuelle bilag, tilbud og ordrebekreftelse. Videre vil eventuelle endringsavtaler og protokoller fra møter og andre relevante dokumenter utgjøre en del av avtalen.

Alminnelige leveringsbetingelser er en del av avtaleforholdet mellom Partene, og vil gjelde fullt ut med mindre avvik er skriftlig avtalt.

Avtale anses inngått ved undertegning av avtale, Kjøpers aksept av tilbud, Leverandørens skriftlige ordrebekreftelse eller ved påbegynt levering. 

4. Pris

Pris avtales særskilt mellom Partene for hvert salg eller leveranse. 

Dersom pris ikke er særskilt avtalt, vil Kjøper bli fakturert på grunnlag av gjeldende pris for tjenester og varer på leveringstidspunktet. Tjenester faktureres på grunnlag av medgått tid etter gjeldende satser. Oppstart for oppdraget anses å være fra Leverandørs lokaler. 

Eventuelle utlegg, godtgjørelser og servicebil kommer i tillegg. 

Samtlige priser er eksklusiv merverdiavgift, med mindre det kommer frem skriftlig at merverdiavgiften er inkludert. 

Dersom det er avtalt særskilt pris, har Leverandøren rett til å endre den avtalte prisen ved dokumenterte endringer i toll og avgifter eller andre offentlige reguleringer samt endringer i pris fra underleverandører eller endrede lønnsbetingelser, herunder også endringer i valutakurser. 

5. Betalingsbetingelser/fakturering

Betalingsfristen er 10 dager med mindre annet er avtalt. Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven. 

Dersom oppgjør skal faktureres etter levering av varer og/eller tjenester, har Leverandøren rett til å kreve sikkerhet for oppgjøret. Leverandøren har videre rett til å foreta løpende a-konto fakturering av Leveransen.

Eventuell reklamasjon for ikke vesentlige mangler fritar ikke Kjøperen for betalingsplikt. Kjøper kan heller ikke motregne med omtvistede motkrav knyttet til samme eller andre Leveranser.

6. Salgspant

Leverandøren har salgspant i leverte varer inntil hele kjøpesummen er betalt fullt ut med de ufravikelige begrensninger som måtte følge av panteloven. 

7. Levering av varer

Varer som skal sendes til Kjøper, anses levert når Leverandøren har sendt varen eller levert denne til fraktfører.

Varer som Kjøper skal hente hos leverandøren, anses levert når Leverandøren har skilt ut og klargjort varen for henting.

Varer som Leverandøren skal bringe til Kjøper, anses levert når varen er levert på Kjøpers angitte leveringsadresse. Det samme gjelder varer Leverandøren skal montere.

Når varen er levert i samsvar med over nevnte, har risikoen for varen gått over på Kjøper. Leverandøren er likevel ansvarlig for skade på varer som oppstår under Leverandørens avtalte montering/installering av varen, og som skyldes Leverandørens uaktsomhet.

8. Tjenester (Monteringsarbeider)

Leverandøren skal igangsette monteringsarbeid til avtalt tid, så fremt Leverandøren får tilgang til monteringsstedet til avtalt tid eller i avtalte periode, og Kjøper har lagt til rette for at monteringsarbeidet kan igangsettes og gjennomføres uten risiko for at arbeidet kan bli forsinket. 

9. Kjøperens forsinkelse

Forsinkelser som skyldes Kjøperens forhold medfører tilsvarende utsettelse av avtalt levering eller overtakelse.

Dersom monteringsarbeidet forsinkes som følge av at Kjøper ikke har sørget for rettidig adgang til monteringsstedet, eller ikke har lagt forholdene til rette for igangsetting og gjennomføring uten at arbeidet risikerer å bli forsinket, kan Leverandøren utsette arbeidet til nærmeste tidspunkt eller periode hvor leverandøren har anledning til å gjennomføre arbeidet.

Ved vesentlig forsinkelse fra Kjøpers side, og Kjøper etter avtalen først skal betale etter at Tjenesten er ferdig utført, kan Leverandøren fakturere Kjøper på det tidspunktet hvor arbeidet må antas å ha blitt ferdig gjennomført uten forsinkelsen. 

10. Leverandørens forsinkelse

Dersom levering fra Leverandøren blir vesentlig forsinket, kan Kjøper ved skriftlig meddelelse gi Leverandøren en rimelig frist for levering. Dersom Leverandøren ikke overholder en slik gitt frist, kan Kjøper heve kjøpet. Leverandørens erstatningsansvar er begrenset på tilsvarende måte som for mangler, jf. Punkt 14 siste og nest siste avsnitt.

11. Endringsarbeider

Inntil overtakelse av utførte Tjenester (herunder med montert utstyr) har skjedd, kan Kjøper kreve endringer i Leveransens avtale omfang, konstruksjon og utførelse mot vederlag. Krav om slike endringer må fremsettes skriftlig, og beskrive hvilke endringer som kreves. Leverandøren skal gi Kjøper skriftlig tilbakemelding om og hvordan endringen kan utføres og om hvilke konsekvenser endringen vil få for pris, leveringstid og eventuelle andre avtalte forhold.

Leverandøren har rett og plikt til å foreta endringer i den avtalte Leveransen som endringer i lover, forskrifter og andre bestemmelser relevante for Leveransen måtte foranledige og kreve mot vederlag. Det samme gjelder endringer i fortolkningen av slike regler. Leverandøren skal snarest mulig gi Kjøper slik informasjon som nevnt i første avsnitt siste punktum.

 12. Overtakelse

Dersom det er avtalt at montert utstyr eller anlegg skal prøves før overtakelse, skal prøving skje med begge parter til stede. Det skal utarbeides en protokoll hvor eventuell overtakelse bekreftes av Kjøper. Kjøper har ikke rett til å ta utstyret eller anlegget i bruk før overtakelse er bekreftet. Hvis Kjøper tar i bruk utstyret eller anlegget før overtakelse, anses overtakelse som bekreftet av Kjøper fra første dag bruken finner sted. I såfall, faller Leverandørens plikt til å gjennomføre prøving bort. 

Overtakelse kan finne sted selv om noe arbeid gjenstår, så fremt dette fremgår av protokollen fra prøving av anlegget. Dersom det ikke er avtalt prøving av anlegget før overtakelse, anses overtakelse for skjedd når Leverandøren har ferdigstilt arbeidet/monteringen og gitt Kjøper melding om at utstyret eller anlegget kan tas i bruk.

Når overtakelse har funnet sted, er risikoen gått over på Kjøper.

13. Reklamasjon

Reklamasjon må fremsettes senest innen ti dager etter at feilen eller skaden ble oppdaget eller kunne ha vært oppdaget. Reklamasjonsretten gjelder i ett år fra levering eller overtakelse har funnet sted, hvoretter ethvert ansvar for Leverandøren bortfaller, med mindre annet er avtalt i det enkelte avtaleforhold.

14. Ansvar for mangler

Under forutsetning av at reklamasjonsfristen er overholdt, plikter Leverandøren å avhjelpe mangler ved leveransen som forelå på tidspunktet for levering eller overtakelse.

Leverandøren har rett til å utbedre mangelen. Dersom Leverandøren ikke utbedrer mangelen innen rimelig tid, kan Kjøper ved skriftlig meddelelse gi Leverandøren en rimelig frist for utbedring. Utbedres mangelen likevel ikke innen en slik gitt frist, kan Kjøper la mangelen bli utbedret for Leverandørens regning, dog slik at Leverandørens ansvar er begrenset til det prisavslag Kjøper kunne ha krevd fra Leverandøren.

Dersom Leverandøren ikke utbedrer mangelen og Kjøper ikke lar mangelen bli utbedret i samsvar med avsnittet foran, kan Kjøper kreve prisavslag som skal tilsvare differansen mellom Leveransens verdi med og uten mangelen. Dersom utbedring av mangelen vil kreve demontering og innmontering som vil medføre inngrep i annet enn Leveransen, svarer Kjøper for arbeidet og omkostningene ved slike inngrep.

Dersom Leverandøren har gitt garanti for leveransen i en avgrenset periode, omfatter likevel ikke Leverandørens ansvar mangler som skyldes unormal eller uriktig bruk, eller unormale miljøbetingelser. Videre omfatter ikke eventuelt garantiansvar normal slitasje, eller skade forårsaket av andre ting enn Leveransen.

Kjøper kan ikke heve avtalen eller kreve erstatning med mindre Leverandøren har utvist grov uaktsomhet. Leverandøren har ikke ansvar for følgeskader av noen art.

15. Ansvar for skade på andre ting

Leverandøren har intet ansvar for skade eller tap voldt av Leveransen på andre ting etter at levering eller overtakelse har funnet sted, med mindre Leverandøren har utvist grov uaktsomhet. Under enhver omstendighet omfatter ansvaret ikke tapt fortjeneste eller andre konsekvenstap og indirekte tap. 

16. Unntaksgrunner (Force Majeure)

Dersom det inntreffer en uforutsett situasjon som ligger utenfor partenes herredømme og kontroll og som gjør det umulig eller urimelig tyngende for vedkommende part å oppfylle avtalte forpliktelser, anses denne Avtale ikke som misligholdt så lenge situasjonen vedvarer. Som force majeure anses blant annet brann, naturkatastrofer, epidemier, krig, opprør, mangel på leveranser fra underleverandører mv. 

Den Part som blir hindret av force majeure, skal uten ugrunnet opphold varsle den andre part om forholdet.

Ved force majeure hos Kjøper, skal Kjøper erstatte de utgifter leverandøren pådras ved sikring og beskyttelse av Leveransen. Videre skal Kjøper erstatte de utgiftene Leverandøren pådras ved utgifter til personell, underleveranser og utstyr som med Kjøpers samtykke holdes i beredskap for gjenopptagelse av arbeidet med Leveransen.

Dersom en begivenhet som anses som force majeure vedvarer i mer enn seks måneder, kan begge Parter heve avtalen med umiddelbar virkning.

17. Konfidensialitet

Informasjon av konfidensiell karakter som en Part får om den andre Partens virksomhet, skal holdes strengt konfidensielt. Dette gjelder all informasjon av forretningsmessig, kommersiell, organisatorisk, juridisk og teknisk art. Konfidensialitetsplikten gjelder også etter at denne avtalen er gjennomført. Konfidensialitetsplikten gjelder ikke i den utstrekning slik informasjon er nødvendig for at Partene skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter avtaleforholdet.

18. Personvern

Leverandøren bekrefter at informasjon mottatt om kjøper (navn, e-postadresser, telefonnummer mm.) anvendes i henhold til gjeldende lovverk, GDPR. Dersom det ønskes ytterligere opplysninger kontaktes leverandøren.

19. Tvister

Tvister som Partene ikke lykkes å løse i minnelighet, kan hver av Partene bringe inn for de alminnelige domstoler i samsvar med tvistemålslovens alminnelige vernetingsregler.

Kontakt oss linkKontakt oss link